1. Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm
  2. Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương
  3. Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
  4. Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
  5. Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
  6. Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
  7. Kế hoạch triển khai Chương trình số 80/CTr-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về ‘Phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015″
  8. Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành à bình ổn giá những tháng cuối năm 2012iá
  9. Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia