1. Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương
  2. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng