Browsing: Tin tức

Văn bản điện tử cần phải chuẩn hóa

Các cơ quan Nhà nước đã và đang tăng cường hoạt động sử dụng, trao đổi văn bản điện tử nhưng vẫn chưa quan tâm đúng mức tới sự cần thiết phải chuẩn hóa văn bản điện tử để giúp các hệ thống thông tin có thể dễ dàng “nói chuyện” một cách liên thông với nhau.

Xem thêm [+]