Giới thiệu về hiệp hội

Thủ tục tham gia Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
Ngày đăng: 26/06/2014

Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR)luôn mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam và các lĩnh vực khác có liên quan tới lĩnh vực bán lẻ, tán thành điều lệ của AVR và tự nguyện gia nhập AVR

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam và các lĩnh vực khác có liên quan tới lĩnh vực bán lẻ, tán thành Điều lệ AVR và tự nguyện gia nhập AVR, xin mời gửi đơn xin gia nhập AVR theo mẫu (tại đây) về Văn phòng Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam theo địa chỉ:
Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
P 309 -310 nhà E1 khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Hà Nội
T: +84 4 62753379/ 62753258 * F: 84 4 62753393 * E: [email protected] * W: http://hiephoibanle.com