1. Nghị định về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước
 2. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thị trường trong nước
 3. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi
 4. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến thương mại
 5. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
 6. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương
 7. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Phát triển nguồn nhân lực
 8. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch
 9. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ
 10. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương
 11. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
 12. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh
 13. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ